Visit at No: 10 Downing Street


   Gurjit @ No:10             Gurjit & Satnam Rana        Gurjit,Bhai Sahib & Sir Mota Singh      Sikh Soldiers           Gurjit & Channi Singh

Gurjit @ No.10 Downing Street     Gurjit&Satnam Rana @ No. 10    Gurjit, Bhai Sahib & Sir Mota Singh (4)    Gurjit&Sikh Soliders    Gurjit&Channi Singh    IMG_16221        IMG_26131    IMG_5859    IMG_3675

Gurjit & Sanjeev Bhaskar    Gurjit & Bobby Friction        Gurjit & David Cameron     Gurjit & David Cameron